حیله

حیله

بن مزاحم به یک نصرانى گفت : اى کاش اسلام اختیار مى کردى ، نصرانى گفت : من اسلام را دوست مى دارم ، جز اینکه به خمر و عرق و شراب علاقه زیادى دارم ، ضحاک گفت : مانعى ندارد تو اسلام بیاور و شراب هم بخور، پس چون مسلمان شد، به او گفت : اکنون مسلمان شدى اگر عرق و شراب هم بخورى تو را حد مى زنیم ، و اگر از اسلام به دین خود برگردى مرتد مى شوى و تو را مى کشیم ، پس او عرق و شراب را ترک کرده و مسلمان خوبى شد .خزائن ملااحمد نراقى

/ 0 نظر / 17 بازدید