مقاله خلیج فارس

به موضوعات مختلفی از جمله ، تاریخ وجغرافیای جزایر سه گا نه ؛ سوابق وتاریخچه قواسم دراین جزایر؛ مناقشات درخلیج فارس برسر جزایرسه گانه ؛ حا کمیت ایران بر جزایر تنب و ا بوموسی بر اساس اسناد تاریخی ؛ دلایل ایران بر حاکمیت به گواهی نقشه های رسمی ،  نیمه رسمی ، غیره رسمی و نظرات امارات متحده عربی درخصوص نقشه ها ؛ بررسی اسناد امارات برای اثبات ادعای خود؛  مذاکرات ایران و بریتانیا وتفاهم نامه 1971پرداخته است. در این پژوهش که به روش تاریخی ا نجام شده ا ست ، این نتایج بدست آمد ه که حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تا اواخر قرن نوزدهم میلادی بدون اعتراض از سوی دولت های دیگر ا ستمرار داشته و در طول  قرن نوزدهم نیز مقامات سیاسی انگلیس براساس اسناد نیز معتقد بودند جزایر سه گانه بخشی از سرزمین ایران است. اما در اوایل قرن بیستم بریتانیا تلاش کرد این جزایر را از حاکمیت ایران خارج کند وتحت حاکمیت حاکمان شارجه و راس الخیمه قرار دهد و این جزایر به مدت 68سال از تصرف ایران خارج شد. نهایتاً با تلاش های پی در پی ایران بر اساس تفاهم نامه 1971بین ایران وشارجه با نظارت بریتانیا  این جزایر به ایران عزیز عودت داده شد .

 

واژه های کلیدی

امارات متحده عربی   -  UAE , ابوموسی ،  Abumusa.

تنب بزرگ Tonb-e-Bozorg ,  - تنب کوچک  Tonb-e-Kuchak,

حاکمیت ایران ، Iran sovereignty  - خلیج فارس ،  Persian Gulf

 

/ 0 نظر / 14 بازدید