معماى ریاضى

معماى ریاضى

س : مخرج مشترککسرهاى نه گانه چیست ؟ یعنى کوچکترین عددى که بر اعداد یک تاده قابل قسمت باشد وخارج قسمت عدد صحیح باشد کدام است ؟
ج : حاصل ضرب تعداد ماههاى سال در روزهاىماه ، در روزهاى هفته .
12*30*7 = 2520                                                         
تقسیم بر 2 مساوی است با 1260، تقسیم بر3مساوی است با840، تقسیم بر4 مساوی است با 630، تقسیم بر5مساوی است با504، تقسیم بر 6  مساوی است با 420
تقسیم بر 7مساوی است با 360، تقسیم بر 8 مساوی است با 315، تقسیم بر 9 مساوی است با 280 و تقسیم بر10 مساوی است با 252

/ 0 نظر / 14 بازدید