اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول : آن که عجب نکنى و نگویى معلوم مى شود من آدم خوبى هستم که دعایم مستجاب شد  زیرا عجب و خودپسندى باعث فساد عملو غلبه شیطان است .

    دوم : شکر و حمد خدا نمایى که تفضل کرد بر تو به اجابت دعاىتو، بلکه

    مستحب است  دو رکعت نماز شکر بجا آورى.                                              

   سوم : همین که دعاى تو مستجابشد ترک دعا نکنى و باز در خانه خدا بروى تا بیگانه نشوى ودر وقت حاجت خواستندوباره آشنا باشى

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید