پس از خوردن ممنوع

     پس از خوردن ممنوع

     بلا فاصلهپس از غذا خوردن,  ازاعمال زیر بپرهیزید :

1- چای ننوشید 2- بلا فاصله میوه نخورید 3- حمام

 نکنید 4- قدم نزنید

5- بلافاصله نخوابید 7- سیگار نکشید

·     در این لحظه با خود و خدایتان عهد کنید که از خود انسانی عاشق، عارف ، خداجو، با شخصیتی خداپسند و مقتدر بسازید.

 ·         هرروزبهدنبالراهکارجزئیوتازهایبرای بهبودبخشیدنبهازدواجتباش

 ·          مسئولیترفتارهایتراخودتبهعهدهبگیرنگذاردیگریاینکاررابرایتانجامدهد

 ·          یکشبدرهفتهراتنها(برای گفتن حرفهای طول هفته وشنیدن )بهخودتوهمسرت اختصاصبده

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سید مصیب سعادتدار

آقا این بخش با آنکه از نکات ریزی تشکیل شده اما خیلی در زندگی کارآمد است . و نکته جالبش در مورد اختصاص دادن یک شب در هفته به بحث و گفتمان میان خود و همسرمان به نظرم خیلی جالبه و خوب که فکر میکنم می بینم اگر رعایت شود بسیاری از کمبود ها . سوتفاهمات . مشکلات برطرف خواهد شد .