زنبورى نزد رسول گرامی اسلام (ص) و علت شیرینى عسلش

زنبورى نزد رسول گرامی اسلام (ص) و علت شیرینى عسلش

در کتاب امالىروایت شده که روزى حضرت سید عالم صلى الله علیه و آله در سایه نخلى نشسته بود، وحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام در خدمت آن حضرت بود.
که ناگاه زنبورى بیامد ومثل پروانه به گرد سر آن حضرت گردید و با زبان خود با رسول خدا صلى الله علیه و آلهتکلم مى کرد و حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام آستین مبارک خود را مى افشاند کهزنبور از آن حضرت دور شود، و حضرت رسول صلى الله علیه و آله تبسم مى کرد تا این کهفرمود:
یا على مى دانى که این زنبور چه مى گوید یا نه ؟ مراد این زنبور آن استکه ما را مهمان کند، مى گوید: در فلان موضع قدرى شهد نهاده ام امیرالمؤ منین علیهالسلام را بفرما تا بیاورد عذر خواهى بسیار مى نماید که سلیمان پیغمبر را مور ضعیفىبه پاى ملخى مهمان نمود اگر زنبور بى نوایى خواجه دو سرا، را به قدرى عسل مهمان کندعیب نخواهد داشت .
خلاصه امیرالمؤ منین علیه السلام به فرموده رسول رب العالمینآن عسل را حاضر نموده میل فرمودند، پس حضرت رسول صلى الله علیه و آله از همان زنبوراحوال پرسید که خوراک شما از شکوفه تلخ بیش نیست چگونه مى شود؟ که در اندرون شماشهد شیرین مى شود و عرض کرد: یا رسول الله هر گاه قدرى شکوفه به درون ما داخل مىشود فى الحال الهام اللهى مى شود که سه مرتبه به جانب شما صلوات مى فرستیم و به سببصلوات آن شکوفه تلخ در شکم ما شهد شیرین مى گردد. (کشکول النور: ج 2، ص 28، به نقل از کتاب امالى)

/ 0 نظر / 14 بازدید