چهل پند از مولای متقیان

 

1.توکل در امور
2.
راستی در گفتار
3.
خدمت به خلق
4.
سرعت در خیر
5.
تقدم در سلام
6.
ادب در کلام
7.
تعطیل در انتقام
8.
نوازش بر ایتام
9.
عطا در مقام
10.
امداد برمظلوم
11.
قصور در شهرت
12.
ایثار بر مساکین
13.
احترام بر والدین
14.
صبر در مصایب
15.
پایداری در حوادث
16.
اجتناب از غیبت
17.
شفقت برمردم
18.
خوشرویی با همسر
19.
نصرت بر جهاد
20.
وفا بر عهد
21.
ملایماتبا جهال
22.
اصرار در طاعت
23.
دادرسی در قضا
24.
تامل در جواب
25.
مخالفت با نفس
26.
نظافت در پوشش
27.
جوانمردی با مقلوب
28.
سعی دراخلاص
29.
کناره جویی از بخل
30.
اکرام به میهمان
31.
مصاحبت با نیکان
32.
اندازه در معاش
33.
دلجویی از غریبان
34.
شکر بر نعمت
35.
تفکر درامور
36.
عفو با قدرت
37.
پرهیز از خشم
38.
دوری از کبر
39.
عیادت ازمریض
40.
استقامت در کار

/ 0 نظر / 39 بازدید