40گناه زبان

حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است.
بیشترین گناهان فرزند آدم از زبان اوست.
هر که مردم از زبان او بترسندازاهل جهنم است .

1.خبری را ندانسته گفتن
2.عیب جویی از دیگران
3.مسخره کردن
4.تهمت زدن
5.فاش کردن اسرار مردم
6.رنجاندن مومن
7.سرزنش بیجا
8.دروغ گفتن
9.وعده دروغ
10.قسم دروغ
11.شهادت ناحق
12.تحریف مسائل دینی
13.حکم ناحق
14.لعنت کردن مردم
15.طعنه زدن
16.دل شکستن
17.امر به منکر
18.نهی از معروف
19.بد خلقی
20.تصدیق کفر و شرک
21.غیبت کردن
22.شایعه پراکنی
23.به نام بد صدا زدن
24.تملق و چاپلوسی
25.با مکر و حیله سخن گفتن
26.مزاح زیاد
27.زخم زبان زدن
28.آبروریزی
29.کبر در گفتار
30.ادای صدای کسی را درآوردن
31.بدعت در دین
32.اظهار بخل و حسد
33.بدزبانی در معاشرت
34.خشونت در گفتار
35.فحش و ناسزا گفتن
36.سخن چینی کردن
37.ناامید کردن
38.شوخی بانامحرم
39.ریا در گفتار
40.فریاد زدن بیجا

/ 0 نظر / 26 بازدید