باقالی پلو با ماهی

 

پرسید : ناهار چی داریم مادر ؟
مادر گفت : باقالی پلو با ماهی
با خنده رو به مادر کرد و گفت : ما امروز این ماهی ها را می خوریم
و یه روزی این ماهی ها ما را می خورند
چند وقت بعد ..عملیات والفجر 8 ... درون اروند رود گم شد...
و مادر تا آخر عمرش ماهی نخورد..

/ 1 نظر / 27 بازدید
محمد

خیلی ناراحت شدم خاطره تلخی بود