خدایا دوستت دارم چون...

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه این همه  friendبرای من  add می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه این همه wallpaper که update می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه با این که خیلی بدم من را log off نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همه چیز من را می داند ولی SEND TO ALL نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می خواهم invisibel بروم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه جزء friendهام می ماند و من را delete و ignore نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن را به من می دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه آن من را install کرده است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه دلش را می شکنم، اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت یادم نمی رود ، کافیه فقط به دلم سر بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response نمی دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچوقت نیازی نیست براش BUZZ بدهم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه نامه هایش چند کلمه بیشتر نیست، تازه spam هم تو کارش نیست.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه وسط حرف زدن نمیگوید ، وقت ندارم، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می توانم از یکی دیگر پیشش گله کنم ، بگویم که...

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه پیشم می ماند و من را تنها نمی گذارد ، دوست داشتنش ابدی است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می توانم احساسم را راحت به او بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم، خودش میتواند نگفته، حرف ام را بخواند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش را مخفی نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه تنها کسی است که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی، و بگویی دلت براش تنگ شده.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می گذارد دوستش داشته باشیم ، وقتی می دانم لیاقت آن را ندارم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم : خدایا دوستت دارم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرادپور

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم : خدایا دوستت دارم...