نکته های قابل تامل در زندگی

لبخند

عمل کردن به یک ایده خوب را به تعویق نینداز. دیگران هم به این فرصت ها فکر کرده اند .

اما موفقیت سراغ کسی می آید که پیش از دیگران دست به عمل بزند

 به جای استفاده از کلمه »مشکل «، کلمه »فرصت « را به کار ببر  

/ 0 نظر / 17 بازدید